hidelogo
دانلود پایان نامهسه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

سیستم های اطلاعاتی

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه مطالعه و تحقیق رابطه بین فرهنگ ها و رفتار نیروی انسانی و نوآوری

دانلود پایان نامه مطالعه و تحقیق رابطه بین فرهنگ ها و رفتار نیروی انسانی و نوآوری

 

دانلود پایان نامه مطالعه و تحقیق رابطه بین فرهنگ ها و رفتار نیروی انسانی و نوآوری

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

اطلاعات نقش سرمایه یک شرکت را ایفا می کند و حفاظت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمان، یکی از ارکان مهم بقای آن می باشد. جهانی شدن اقتصاد، باعث ایجاد رقابت در سطح جهانی شده است و بسیاری از شرکت ها برای ادامه حضور خود در عرصه جهانی، ناگزیر به همکاری با سایر شرکت ها هستند. به این ترتیب، طبقه بندی و ارزش گذاری و حفاظت از منابع اطلاعاتی سازمان (چه در مورد سیستم اطلاعاتی و چه اعضای سازمان) بسیار حیاتی و مهم است.
با توجه به اقتصاد های ملی مدرن که کاملاً برای بقا به فناوری اطلاعات وابسته شده اند، امروزه نیاز به امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اجتناب ناپذیر است. نیاز به حمایت از اطلاعات و کاهش ریسک نسبت به قبل بسیار مهم تر و برجسته تر شده است. از آن جا که حوادث، مکرر و هزینه بر هستند، مدیریت باید امنیت را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد تا بتواند اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمانی را حفظ و حمایت کند.