hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

احکام اجاره در فقه اسلامی

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله احکام اجاره در فقه اسلامی

دانلود مقاله احکام اجاره در فقه اسلامی

 

 

 

 

خلاصه مقدمه :

مسکن، سرمایه و شغل سه ضرورت و نیاز اساسی در زندگی بشر امروزی است. تمام انسان ها به سرپناهی نیاز دارند تا مأمن و مأوای آنان باشد؛ سرمایه و شغل نیز از ملزومات زندگی است تا بتوان در پرتو آن نیازهای زندگی خود و خانواده را تأمین نمود؛ امّا طبیعی است که برای همه ی افراد، به ویژه در آغاز زندگی مستقل، میسّر نیست که مسکن مِلکی تهیه کنند؛ یا سرمایه ی آن چنانی که بتواند ایشان را از مشاغل اجاره ای برهاند.
تشریع و تدبیر بخشی از احکام اقتصادی در فقه اسلامی- از قبیل شرکت، مضاربه، مزارعه، مسافات و اجاره- در راستای پاسخگویی به این بعد از نیاز افراد و جامعه ی اسلامی است. اجاره، از عناوین اقتصادی اسلام است که فقها برای آن، بابی مستقل در فقه گشوده اند و از اقسام و شرایط و احکام آن به تفصیل سخن رانده اند.

این موضوع از موضوعات مبتلا به جامعه است. کمتر کسی است که در حوزه ی مسکن، خانواده و محیط کار با مسائل آن روبه رو نباشد. بنابراین، طرح مباحث اساسی و کاربردی آن، در حد گنجایش یک مقاله، برای همه، به ویژه مربیان عزیز- که به اقتضای جایگاه مربیگری و مسئولیت سازمانی، پاسخ گوی پرسشهای پاسداران و بسیجیان می باشند- لازم و ضروری است.