hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

احكام

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله احکام اجاره در فقه اسلامی

دانلود مقاله احکام اجاره در فقه اسلامی

 

 

 

 

خلاصه مقدمه :

مسکن، سرمایه و شغل سه ضرورت و نیاز اساسی در زندگی بشر امروزی است. تمام انسان ها به سرپناهی نیاز دارند تا مأمن و مأوای آنان باشد؛ سرمایه و شغل نیز از ملزومات زندگی است تا بتوان در پرتو آن نیازهای زندگی خود و خانواده را تأمین نمود؛ امّا طبیعی است که برای همه ی افراد، به ویژه در آغاز زندگی مستقل، میسّر نیست که مسکن مِلکی تهیه کنند؛ یا سرمایه ی آن چنانی که بتواند ایشان را از مشاغل اجاره ای برهاند.
تشریع و تدبیر بخشی از احکام اقتصادی در فقه اسلامی- از قبیل شرکت، مضاربه، مزارعه، مسافات و اجاره- در راستای پاسخگویی به این بعد از نیاز افراد و جامعه ی اسلامی است. اجاره، از عناوین اقتصادی اسلام است که فقها برای آن، بابی مستقل در فقه گشوده اند و از اقسام و شرایط و احکام آن به تفصیل سخن رانده اند.

این موضوع از موضوعات مبتلا به جامعه است. کمتر کسی است که در حوزه ی مسکن، خانواده و محیط کار با مسائل آن روبه رو نباشد. بنابراین، طرح مباحث اساسی و کاربردی آن، در حد گنجایش یک مقاله، برای همه، به ویژه مربیان عزیز- که به اقتضای جایگاه مربیگری و مسئولیت سازمانی، پاسخ گوی پرسشهای پاسداران و بسیجیان می باشند- لازم و ضروری است.