hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

ابزارهای بازار پول

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله بررسی آثار آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی

دانلود مقاله بررسی آثار آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی

 

 

بازار سهام

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

آزادسازی بازار سهام
به سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در سهام دیگر کشورها را و به سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه گذاری در سهام خارجی را می دهد.
برای دولتهای کشورها بسیار مهم است که اثرات بازگشایی بازار سهام خود بر روی خارجیان را بدانند.
به طور مثال آیا بازگشایی بازار سهام باعث افزایش سفته بازی در بازار و در نتیجه افزایش نوسانات بازار و آسیب پذیری آن می شود؟
تجربه تعدادی ازکشورها نشان داده که پدیده آزاد سازی یک امر تدریجی است و برای اجرای کامل آن نیاز به بستر سازی است.