hidelogo
دانلود پایان نامهیکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

پایان نامه – مقاله باز

تخفیف بگیرید

تخفیف بگیرید

به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها میتوانید از مورخه 97/7/4 تا 97/8/4 از تخفیفات سایت ما با کد تخفیف mehr97 استفاده نمائید

دانلود پایان نامه بررسی در مبانی ارث در فقه امامیه و حقوق ایران به توارث در نکاح

دانلود پایان نامه بررسی در مبانی ارث در فقه امامیه و حقوق ایران به توارث در نکاح

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
یکی از اسباب انتقال قهری مالکیت ارث بردن است واسباب آن عبارتند از نسب وسبب، ویکی از مهمترین اقسام سبب، سبب زوجیت است. با اینکه در قرآن بر اصل ارث بردن زوجین از یکدیگر تأکید و به مقدار فرض آنها تصریح شده است ولی در خصوصیات وجزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. مسئله ارث از قدیم ترین سنت هایی می باشد که در مجتمع بشری باب شده است واین معنا در توان مدارک موجود تاریخی نیست که نقطه آغاز آن را معین کند. درواقع بشر از روزی که به تشکیل اجتماع دست زده، بعضی افراد را به خود نزدیکتر می دانسته، واین احساس واعتبار بوده که او را وادار می کرده اجتماع کوچک و بزرگ از قبیل خانواده، دودمان، عشیره و قبیله وامثال آن را تشکیل دهد. اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات و ۱۳ ۱۲سوره نساء بیان شده است ودر ذیل آیه ۱۲اهمیت ارث تصریح شده است.

دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه بخش فناوری اطلاعاتی

دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه بخش فناوری اطلاعاتی

با مطالعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در ایـران و خراسان شمالی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم به مباحث چهارچوب نظری پایان نامه اهتمام گردیده است که از چهار گفتار تشکیل شده است.

گفتار اول مربوط به مباحث مفهومی و نظری توسعه است که در (الف) نظریات توسعه گرایی (رهیافت نوسازی) و، نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال) توضیح داده شده است و در (ب) مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه تشریح گردیده است

گفتار دوم به دیدگاه های مختلف پیرامون دولت وماهیت آن در جهان سوم اشاره گردیده است و گفتار سوم به مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری اطلاعات مربوط است که از (الف) و (ب) و (ج) تشکیل می شود که (الف) مربوط به اطلاعات است و(ب) مربوط به فن آوری اطلاعات است و (ج) مربوط به وظایف و فواید فن آوری اطلاعات می شود و گفتار چهارم به مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک مربوط می باشد و در فصل سوم به بررسی دولت الکترونیک، چشم انداز و مبتنی بر جامعه دانایی محورو همچنین بکارگیری فناوری اطلاعات در تبدیل فرصت ها و منابع مالی به ثروت، توانایی و افتخار در راستای توسعه پایدار ملی و خدمات رسانی پرداخته است.

دانلود پایان نامه بررسی عقد مضاربه در‌ قانون‌ مدنی ایران و فقه امامیه

دانلود پایان نامه بررسی عقد مضاربه در‌ قانون‌ مدنی ایران و فقه امامیه

پایان نامه بررسی عقد مضاربه در‌ قانون‌ مدنی ایران و فقه امامیه

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
از‌ فقه اسلامی، عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه، در سطح کلان، نقش چندانی ایفا نمی‌کرد، به ویژه بـا تـوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از‌ حکومت‌ جمهوری‌ اسلامی، نظامی متناسب با ویژگیهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ حاکم و بر مبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نـداشت. جایگاه قابل توجه این عقود در حـیات اقـتصادی و تـجاری و نظام بانکداری‌ و اهمیت‌ آنها در نظام حقوق حاکم اقتضا می‌کند که از چشم‌انداز فـقه و حـقوق، زوایـای‌ مختلف‌ این‌ عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم. همان گونه که در مادّه ۵۴۶ قانون مدنی‌ مـقرر‌ شـده اسـت:«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد‌ با‌ قید‌ اینکه طـرف دیـگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…».در مادّه ۳۶‌ آیین‌ نامه فصل سوم قانون عـملیات بـانکی بـدون ربا(بهره)، مصوب سال ۱۳۶۲‌ هیأت‌ وزیران‌، در تعریف مضاربه آمده است:«مضاربه قراردادی است کـه بـه موجب آن یکی از طرفین‌(مالک‌)عهده‌دار‌ تأمین سرمایه(نقدی)می‌گردد با قید اینکه طـرف دیـگر(عـامل)با آن‌ تجارت‌ کرده و در سود حاصله شریک باشند.

دانلود پایان نامه بررسی و معرفی ارکان قاعده الزام در فقه شیعه

دانلود پایان نامه بررسی و معرفی ارکان قاعده الزام در فقه شیعه

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
در پیشینه قاعده الزام در فقه امامیه بسیارى از علما دامنه قاعده را محدود به ابواب خاصى از فقه مانند طلاق و ارث مى دانند و در غیر از این ابواب قاعده را جارى نمى دانند . دین اسلام یک دین همگانی و همه زمانی میباشد؛ به همین جهت اقتضاء دارد که هیچ یک از مقررات مذهبی ملل دیگر را به رسمیت نشناخته و به آنها توجهی نکند. نظام حقوقی ایران نیز که بر مبنای حقوق اسلامی است، در اصول۱۲ و ۱۳ قانون اساسی این قاعده را مبنا قرار داده است، در مقررات مربوط به احوال شخصیه به فتاوای سایر ادیان احترام گذاشته است.

اما در این پایان نامه به دنبال اثبات این مطلب هستیم که برمبنای روایات عقاید دینى هر شخص براى او محترم است و این عقاید مبناى تعامل دیگران با وى خواهد بود، به این معنى که دیگران در تعامل با آنها باید آثار صحت واقعى را به عنوان ثانوى مترتب نمایند. با این دید قاعده الزام مختص به باب خاصى از ابواب فقه نیست و در همه ابواب فقه جریان دارد. 

دانلود پایان نامه بررسی تفکر انتقادی در رمان های نوجوان امروزی

بررسی تفکر انتقادی در رمان های نوجوان امروزی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
تربیّت انسان‌های هوشیار و آگاه همیشه از دغدغه‌های جوامع گوناگون بشری بوده‌است. تفکّر توانایی است ویژه انسان وبراساس نظر متخصّصان قابلیّت آموزش دارد. فیشر تفکّر را شامل هر نوع فعالیّت ذهنی می داند که به تدوین یا حلّ مسأله، تصمیم‌گیری، یا فهم مطلب کمک می‌کند. در عصر ارتباطات، عصری که تاریخ تولید و انقضای علم به کم ترین حد ممکن رسیده است و تغییر و تحول در جوامع بشری شتاب غیر قابل تصور و پیش بینی یافته است و سرعت تغییرات جامعه چنان بالا رفته است که دیگر نمی توان با آموزش علم و سواد به کودکان آنها را برای زندگی برای این آیندۀ پویا و غیر قابل پیش بینی آماده کرد. نیاز است تا خود این آیندگان یعنی کودکان با توانایی اندیشه با دنیای آینده رو به رو شوند. کودکان امروز برای رویارویی با جهان غیرقابل پیش بینی وآمادگی دربرابر مسائل پیچیدۀ جامعۀ آینده می‌بایستی اندیشه‌ای تیزبین و نقّاد، نوآور و خلّاق وعملکردی مسئولانه و همدلانه داشته باشند.

دانلود پایان نامه بررسی روشها و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

بررسی روشها و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت عظیم روانشناسی پرورشی به سوی کشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه کردن بوده‌ایم. هدف از آموزش کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانش‌آموزان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلکه تقریباً همه فعالیت‌هایی که ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد. ما موضوع‌های مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز معاشرت را یاد می‌گیریم. علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد می‌گیریم.در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و سعی بر آن بوده است در مورد اهمیت و تأثیر هرکدام از راهبردها اطلاعات لازم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوب‌تری امکان‌پذیر گردد.

دانلود پایان نامه عشق و شور جوانی در گلستان و مقایسه با غزلیات سعدی

دانلود پایان نامه عشق و شور جوانی در گلستان و مقایسه با غزلیات سعدی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
سعدی شاعر بزرگ، منادی صلح و عشق و دوستی و شاعری است، ماندگار در ذهن و زبان ایرانیان و جهانیان. سعدی پایه‌ گذار مکتب ادبی شیراز است. تمام وجود سعدی ، آوازی از عشق دارد که با ترفندی ، آینه دل انسان را به سوی خود می کشاند؛ آنقدر با طبیعت و جان و روح ، مأنوس می شود که گاهی احساس می کنی در گلستان ، با سرور کاینات ، هم قدم شده ای و گاهی در گوشه و کنار سطر ها گم گشته ای. در وجود خالق یکتا ، تا نهاد درونی خود می رسد و می فهمد که آدمی با هر بار زیر خاک دفن شدن نمی میرد بلکه وجود دیگری می یابد و یوچی و بی هدفی دیگر معنایی ندارد . عشقی که سعدی از آن سخن می گوید، ودیعه ای ازلی و جاودانه ساری در همه پدیده ها آموزگار و انگیزه سرایش شعر، اکسیری است که قلب ماهیت و مس وجود آدمی را تبدیل به زر می کند. آدمی را از خود پرستی و خودخواهی خالی می کند. چنین عشقی است که سخن از ترک آن، او را می کشد.

دانلود پایان نامه ترجمه بخش شعر در کتاب ادبیات معاصر عربی در مصر

دانلود پایان نامه ترجمه بخش شعر در کتاب ادبیات معاصر عربی در مصر – دکتر شوقی ضیف

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
در سال های اخیر پژوهشگران به پژوهش ادبیات معاصر تمایل زیادی پیدا کرده اند و کمتر پیش می آید در یک سال شاهد پژوهش های جدید در این عرصه نباشیم که در بر دارنده معرفی شاعر و یا نویسنده ای نامدار نباشد و یا به نسل کاملی از شعرا یا نویسندگان می پردازد خط مشی و رویکرد ملی و وطنی و اجتماعی ادبیان را به تصویر نکشد و یا بیانگر فنون ویژه شاعران و نویسندگان ما نباشد . اداره ی فرهنگی اتحادیه کشورهای عربی پی برد که پژوهشگران و فرهیختگان جهان عرب به تالیف جامعی برای این تاریخ نیاز دارند . هنگامی که بازگشتم این کتاب را برای چاپ دوم آماده کنم ، در فصلهایش و در زندگینامه هایی که درآن ارائه نمودم ، شروع به بازنگری کردم و دریافتم که باید برای توضیح و بیان مطلب در جای جای آن افزوده هایی داشته باشم به گونه ای که این اضافات هیچ تغییری در دیدگاه ها من ایجاد نمی کند بلکه در جهت تقویت و مستند کردن شواهد آن می باشد.

دانلود پایان نامه رابطه بین عملکرد سازمانی با مهندسی مجدد و جو سازمانی و سرمایه روانشناختی

پایان نامه رابطه بین عملکرد سازمانی با مهندسی مجدد و جو سازمانی و سرمایه روانشناختی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
مدیران سازمان‌ها در تلاش‌اند تا با بهره‌ گیری از منابعی که در اختیاردارند بهره ‌وری سازمان خود را افزایش دهند. شایان‌ذکر است که از میان منابع متعددی که یک سازمان در اختیار دارد، از منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آن‌ها یاد می‌شود. یکی از اهداف رشته مدیریت تلاش برای بهبود عملکرد و بهره‌وری کارکنان و سازمان می‌باشد. یکی از این مفاهیم، تعهد سازمانی رضایت شغلی است. مدیران سازمان‌ها همواره به دنبال افزایش عملکرد سازمانشان می‌باشند و تعهد سازمانی از طریق ترغیب کارکنان به انجام وظایفی بیش از نقش تعریف‌شده در تحقق این هدف، مدیران و سازمان‌ها را یاری می‌کند. معمولیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به‌شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان میگیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی‌آمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد.

دانلود پایان نامه بررسی رشد و نمو تعدادی از ارقام و اکسشن های داوودی در شرایط آب و هوایی خراسان رضوی (مشهد)

پایان نامه بررسی رشد و نمو تعدادی از ارقام و اکسشن های داوودی در شرایط آب و هوایی خراسان رضوی (مشهد)

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
امروزه زیبایی های باغ و باغچه و آپارتمان ها مرهون کسانی است که با شکیبایی فراوان به انتخاب و تلاقی گیاهان مختلف پرداخته و گیاهانی با شکل، رنگ، عطر و اندازه های مختلف بوجود آورده اند. بدین ترتیب قسمتی از فعالیت های باغبانی علاوه بر تولید میوه ها و سبزی ها به آرایش و زیباسازی محیط و ارضای نیازهای روحی افراد اختصاص یافته است که این موضوع خود در زندگی ماشینی و آپارتمان نشینی امروزه اهمیتی به¬سزا دارد. اهمیت گیاهان زینتی در زندگی انسان بخصوص در دنیای صنعتی امروز، نقش و جایگاه آن و تأثیر آن بر روح و روان، بر کسی پوشیده نیست. فضای سبز یکی از با اهمیت ترین عوامل حیات بخش انسان است که با ایجاد شرایط مساعد آب و هوایی در زمینه کاهش آلودگی های صوتی، تنفسی، کاهش درجه حرارت، جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب ها و افزایش نسبی رطوبت نقش بسیار مهمی در سلامت و بهبود شرایط زندگی انسان ایفا می کند.

صفحه 10 از 11»... قبلی 234567891011 بعدی