hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

سایر رشته ها – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود پایان نامه نوستالژی یا غم غربت در شعر منوچهر آتشی و بازتاب آن در نمود های زبانی

دانلود پایان نامه نوستالژی یا غم غربت در شعر منوچهر آتشی و بازتاب آن در نمود های زبانی

پایان نامه نوستالژی یا غم غربت در شعر منوچهر آتشی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

نوستالژی می تواند فردی و اجتماعی باشد از نظر فردی ، غم و اندوه ، خاطره و عشق نوستالژی فردی را می سازند و هم از نظر خاطره ی جمعی و غم و اندوه برای مسائل سیاسی و اجتماعی و دنیای مدرن ، نوستالژی مدرنیته را فراهم می کند . نوستالژی عوامل و مؤلفه هایی دارد که بنا به شخصیت هر شاعر در شعر او ظاهر می شود.
نوستالژی یکی از خصیصه های بارز غم غربت در شعر معاصر است . در شعر معاصر حسرت و دلتنگی ، غم غربت ، توجه به مسائل سیاسی – اجتماعی ، مهاجرت ها به صورت های مختلف به چشم می خورد . تأثیر جامعه بر شعر شاعران معاصر و نیز بر زندگی آنان خواه ناخواه آنها را به سوی نوستالژی سوق داده است و هر یک از شاعران گاهی در مقابل پیشرفت های سریع تمدن صنعت و گاهی در مواجهه با مسائل غیر اخلاقی ناشی از آن دچار وحشت شده واکنش نشان داده و به گذشته ی خویش یا دوران کودکی خود پناه می برند .

دانلود پایان نامه نقوش هندوستان و نوین سازی آنان درآذین مانتو

دانلود پایان نامه نقوش هندوستان و نوین سازی آنان درآذین مانتو

پایان نامه نقوش هندوستان و نوین سازی آنان درآذین مانتو – رشته طراحی و دوخت

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

لباس پوشیدن شانی ازشئون انسان است وپدیده ای است که تقریبا به اندازه طول تاریخ بشر سابقه وبه قدرپهنه جغرافیای امروزاین زمین گسترش دارد. این پدیده باخصوصیات مختلف فردی واجتماعی انسان درارتباط است.ومی توان آن راازدیدگاههای مختلفی ازقبیل روانشناسی اخلاق،اقتصاد، جامعه شناسی،مذهب،قانون تاریخ وجغرافیا موردمطالعه قرار دارد. پیداست که پاسخ به هر یک از پرسشهاودیگرپرسش های متعدد مشابه محتاج به بخشهای مفصل وفرصتهای طولانی است. ولی یکی دیگراز پرسش هاکه درذهن مابیشتربه وجود آمده برای تنوع کردن مانتو چه کارمی توان انجام داد.

اهمیت موضوع: به دلیل کاربردی بودن آن درهمه ی موارد ازجمله درمدارس،ادارجات،مجالس…به همین خاطراینجانب این موضوع راانتخاب کرده تابتوانم تنوعی درمدل مانتوهابدهم امیدبه انکه توانسته باشم.

دانلود پایان نامه رتبه بندی چالش های بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه رتبه بندی چالش های بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
پیشرفتهای تکنولوژی بالاخص در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از راه دور صنعت بانکداری را مشمول کرده است. بانکداری الکترونیکی نوع نوظهوری از صنعت بانکداری است که به ارائه خدمات بانکی با استفاده از محیط¬های الکترونیکی می پردازد.
بانکداری الکترونیکی را می¬توان فراهم آوردن امکان دسترس مشتریان بانکی با استفاده از واسطه¬های ایمن و بدون حضور فیزیکی تعریف کرد. توسعه دسترسی به شبکه¬های گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات ایجاد نموده که می تواند صرفه جویی در هزینه¬ها و زمان و همچنین دسترسی به کانال¬های متعدد برای انجام عملیات بانکی را در پی داشته باشد. در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش¬های مالی بین المللی به شکل اینترنت انجام می¬شود.
تعداد مشتریان نیز به لحاظ جهانی که از بانکداری الکترونیک استفاده می¬کنند به طور مداوم و بی وقفه در حال افزایش هستند.

دانلود پایان نامه بررسی در مبانی ارث در فقه امامیه و حقوق ایران به توارث در نکاح

دانلود پایان نامه بررسی در مبانی ارث در فقه امامیه و حقوق ایران به توارث در نکاح

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
یکی از اسباب انتقال قهری مالکیت ارث بردن است واسباب آن عبارتند از نسب وسبب، ویکی از مهمترین اقسام سبب، سبب زوجیت است. با اینکه در قرآن بر اصل ارث بردن زوجین از یکدیگر تأکید و به مقدار فرض آنها تصریح شده است ولی در خصوصیات وجزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. مسئله ارث از قدیم ترین سنت هایی می باشد که در مجتمع بشری باب شده است واین معنا در توان مدارک موجود تاریخی نیست که نقطه آغاز آن را معین کند. درواقع بشر از روزی که به تشکیل اجتماع دست زده، بعضی افراد را به خود نزدیکتر می دانسته، واین احساس واعتبار بوده که او را وادار می کرده اجتماع کوچک و بزرگ از قبیل خانواده، دودمان، عشیره و قبیله وامثال آن را تشکیل دهد. اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات و ۱۳ ۱۲سوره نساء بیان شده است ودر ذیل آیه ۱۲اهمیت ارث تصریح شده است.

دانلود پایان نامه بررسی عقد مضاربه در‌ قانون‌ مدنی ایران و فقه امامیه

دانلود پایان نامه بررسی عقد مضاربه در‌ قانون‌ مدنی ایران و فقه امامیه

پایان نامه بررسی عقد مضاربه در‌ قانون‌ مدنی ایران و فقه امامیه

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
از‌ فقه اسلامی، عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه، در سطح کلان، نقش چندانی ایفا نمی‌کرد، به ویژه بـا تـوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از‌ حکومت‌ جمهوری‌ اسلامی، نظامی متناسب با ویژگیهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ حاکم و بر مبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نـداشت. جایگاه قابل توجه این عقود در حـیات اقـتصادی و تـجاری و نظام بانکداری‌ و اهمیت‌ آنها در نظام حقوق حاکم اقتضا می‌کند که از چشم‌انداز فـقه و حـقوق، زوایـای‌ مختلف‌ این‌ عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم. همان گونه که در مادّه ۵۴۶ قانون مدنی‌ مـقرر‌ شـده اسـت:«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد‌ با‌ قید‌ اینکه طـرف دیـگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…».در مادّه ۳۶‌ آیین‌ نامه فصل سوم قانون عـملیات بـانکی بـدون ربا(بهره)، مصوب سال ۱۳۶۲‌ هیأت‌ وزیران‌، در تعریف مضاربه آمده است:«مضاربه قراردادی است کـه بـه موجب آن یکی از طرفین‌(مالک‌)عهده‌دار‌ تأمین سرمایه(نقدی)می‌گردد با قید اینکه طـرف دیـگر(عـامل)با آن‌ تجارت‌ کرده و در سود حاصله شریک باشند.

دانلود پایان نامه بررسی و معرفی ارکان قاعده الزام در فقه شیعه

دانلود پایان نامه بررسی و معرفی ارکان قاعده الزام در فقه شیعه

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
در پیشینه قاعده الزام در فقه امامیه بسیارى از علما دامنه قاعده را محدود به ابواب خاصى از فقه مانند طلاق و ارث مى دانند و در غیر از این ابواب قاعده را جارى نمى دانند . دین اسلام یک دین همگانی و همه زمانی میباشد؛ به همین جهت اقتضاء دارد که هیچ یک از مقررات مذهبی ملل دیگر را به رسمیت نشناخته و به آنها توجهی نکند. نظام حقوقی ایران نیز که بر مبنای حقوق اسلامی است، در اصول۱۲ و ۱۳ قانون اساسی این قاعده را مبنا قرار داده است، در مقررات مربوط به احوال شخصیه به فتاوای سایر ادیان احترام گذاشته است.

اما در این پایان نامه به دنبال اثبات این مطلب هستیم که برمبنای روایات عقاید دینى هر شخص براى او محترم است و این عقاید مبناى تعامل دیگران با وى خواهد بود، به این معنى که دیگران در تعامل با آنها باید آثار صحت واقعى را به عنوان ثانوى مترتب نمایند. با این دید قاعده الزام مختص به باب خاصى از ابواب فقه نیست و در همه ابواب فقه جریان دارد. 

دانلود پایان نامه بررسی تفکر انتقادی در رمان های نوجوان امروزی

بررسی تفکر انتقادی در رمان های نوجوان امروزی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
تربیّت انسان‌های هوشیار و آگاه همیشه از دغدغه‌های جوامع گوناگون بشری بوده‌است. تفکّر توانایی است ویژه انسان وبراساس نظر متخصّصان قابلیّت آموزش دارد. فیشر تفکّر را شامل هر نوع فعالیّت ذهنی می داند که به تدوین یا حلّ مسأله، تصمیم‌گیری، یا فهم مطلب کمک می‌کند. در عصر ارتباطات، عصری که تاریخ تولید و انقضای علم به کم ترین حد ممکن رسیده است و تغییر و تحول در جوامع بشری شتاب غیر قابل تصور و پیش بینی یافته است و سرعت تغییرات جامعه چنان بالا رفته است که دیگر نمی توان با آموزش علم و سواد به کودکان آنها را برای زندگی برای این آیندۀ پویا و غیر قابل پیش بینی آماده کرد. نیاز است تا خود این آیندگان یعنی کودکان با توانایی اندیشه با دنیای آینده رو به رو شوند. کودکان امروز برای رویارویی با جهان غیرقابل پیش بینی وآمادگی دربرابر مسائل پیچیدۀ جامعۀ آینده می‌بایستی اندیشه‌ای تیزبین و نقّاد، نوآور و خلّاق وعملکردی مسئولانه و همدلانه داشته باشند.

دانلود پایان نامه بررسی روشها و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

بررسی روشها و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت عظیم روانشناسی پرورشی به سوی کشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه کردن بوده‌ایم. هدف از آموزش کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانش‌آموزان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلکه تقریباً همه فعالیت‌هایی که ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد. ما موضوع‌های مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز معاشرت را یاد می‌گیریم. علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد می‌گیریم.در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و سعی بر آن بوده است در مورد اهمیت و تأثیر هرکدام از راهبردها اطلاعات لازم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوب‌تری امکان‌پذیر گردد.

دانلود پایان نامه عشق و شور جوانی در گلستان و مقایسه با غزلیات سعدی

دانلود پایان نامه عشق و شور جوانی در گلستان و مقایسه با غزلیات سعدی

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
سعدی شاعر بزرگ، منادی صلح و عشق و دوستی و شاعری است، ماندگار در ذهن و زبان ایرانیان و جهانیان. سعدی پایه‌ گذار مکتب ادبی شیراز است. تمام وجود سعدی ، آوازی از عشق دارد که با ترفندی ، آینه دل انسان را به سوی خود می کشاند؛ آنقدر با طبیعت و جان و روح ، مأنوس می شود که گاهی احساس می کنی در گلستان ، با سرور کاینات ، هم قدم شده ای و گاهی در گوشه و کنار سطر ها گم گشته ای. در وجود خالق یکتا ، تا نهاد درونی خود می رسد و می فهمد که آدمی با هر بار زیر خاک دفن شدن نمی میرد بلکه وجود دیگری می یابد و یوچی و بی هدفی دیگر معنایی ندارد . عشقی که سعدی از آن سخن می گوید، ودیعه ای ازلی و جاودانه ساری در همه پدیده ها آموزگار و انگیزه سرایش شعر، اکسیری است که قلب ماهیت و مس وجود آدمی را تبدیل به زر می کند. آدمی را از خود پرستی و خودخواهی خالی می کند. چنین عشقی است که سخن از ترک آن، او را می کشد.

دانلود پایان نامه ترجمه بخش شعر در کتاب ادبیات معاصر عربی در مصر

دانلود پایان نامه ترجمه بخش شعر در کتاب ادبیات معاصر عربی در مصر – دکتر شوقی ضیف

 

 

خلاصه ای از مقدمه پایان نامه :
در سال های اخیر پژوهشگران به پژوهش ادبیات معاصر تمایل زیادی پیدا کرده اند و کمتر پیش می آید در یک سال شاهد پژوهش های جدید در این عرصه نباشیم که در بر دارنده معرفی شاعر و یا نویسنده ای نامدار نباشد و یا به نسل کاملی از شعرا یا نویسندگان می پردازد خط مشی و رویکرد ملی و وطنی و اجتماعی ادبیان را به تصویر نکشد و یا بیانگر فنون ویژه شاعران و نویسندگان ما نباشد . اداره ی فرهنگی اتحادیه کشورهای عربی پی برد که پژوهشگران و فرهیختگان جهان عرب به تالیف جامعی برای این تاریخ نیاز دارند . هنگامی که بازگشتم این کتاب را برای چاپ دوم آماده کنم ، در فصلهایش و در زندگینامه هایی که درآن ارائه نمودم ، شروع به بازنگری کردم و دریافتم که باید برای توضیح و بیان مطلب در جای جای آن افزوده هایی داشته باشم به گونه ای که این اضافات هیچ تغییری در دیدگاه ها من ایجاد نمی کند بلکه در جهت تقویت و مستند کردن شواهد آن می باشد.

صفحه 8 از 9 قبلی 123456789 بعدی