hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

مدیریت – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

 

 

چکیده :

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند.
این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میکند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمانکه از اصلیترین سرمایه های سازمان بشمار میروند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بیاطلاع هستند چگونه میتوان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست کم مدیر مستقیم خود رامسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود میدانند. فیلیپ موون در سال ١٩٩٨،اصطلاح « ارزیابی عملکرد» را به معنای عام به کار برد. مطابق تعریف وی ،سیستم ارزیابی عملکرد به بیان ساده عبارتست از :
نظام یا سیستم قابل اعتمادی برای بازنگری دوره ای عملکرد شخص.

دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

 

 

 

خلاصه متن چیکده :

مبانی اصولی استراتژی پسماندهای هر کشور
را سیاست و برنامه ریـزی در زمینـۀ عناصـر مختلـف مـدیریتی همچـون فرهنـگ و آموزش،
سیستیم های ذخیرهسازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد بویژه مـواردی همچـون تولیـد کمتـر (Minimization) و مـسألۀ همیشه مهم بازیافت از مبدأ تولید را تشکیل میدهد که میبایستی به صورت تکنولوژی مناسب (Appropriate technology) با توجه به شرایط محیط زیست هر کشور مد نظر قرار گیرد.

در کشور ما ایران علیرغم پیشرفت های عدیدهای که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمـده هزینـه هـایی بـیش از ۴٠٠ میلیون تومان در روز تنها به منظور جمع آوری و حمل نقل ۵٠ هزار تن زباله های شهری و روستایی به مصرف میرسد که ٧٠ درصـد آن به صورت کمپوست و ٢٠ درصد آن از طریق صنایع تبدیلی به خوبی قابل بازیافت است.

دانلود مقاله نقش واسط اختلاف خودپنداره در روابط بین ارزش ها و فردیت مبتنی بر انگیزه مشتریان محصولات کالاهای لوکس

دانلود مقاله نقش واسط اختلاف خودپنداره در روابط بین ارزش ها و فردیت مبتنی بر انگیزه مشتریان محصولات کالاهای لوکس

 

 

 

خلاصه مقدمه نقش واسط اختلاف خودپنداره در روابط بین ارزش ها و فردیت مبتنی بر انگیزه مشتریان محصولات کالاهای لوکس :

طبق نظریه مک کسنبی و کو (١٩٩٠) بازار کالاهای لوکس بیش از ٨۶ میلیون دلار براورد می شود در حالیکه سال ٢٠٠۵ گروه مشاوره بوستون ان را ٨۴٠ میلیون دلار در سرتاسر جهان برآورد کردند ( فیسک و سلیویستن ٢٠٠۴) ، این بازار رشد چشمگیری را در ٢٠ سال گذشته تجربه کرده است و تنها اخیرا در سال ٢٠٠٨، حجم فروش کل ان با کاهش ٢ درصدی در قیاس با ٢٠٠٨ گزارش کرده است ( باین و کامپنی ٢٠٠٩) که این به پایین امدن اقتصاد جهانی بر می گردد . این کاهش در این بازار به خصوص شرکت های تولید کالاهای لوکس نشان از سخت تر شدن اختلافات انها در بازار رقبا می باشد بازاریابی محصولات لوکس توجه کمتری را از ناحیه دانشگاهیان و دست اندرکاران داشته است این را می توان به وجود مشکلات در تعریف مفهوم کالاهای لوکس توضیح داد و بنابراین آن ، مشتریان کالاهای لوکس را از مشتریان غیر لوکس جدا می سازد . فاکتور اصلی به تمیز کردن کالاهای لوکس از کالاهای غیر لوکس می پردازند که از مزیت روان شناختی برخوردار هستند که ممکن از نظر کاربردی مهم باشند.