hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

مدیریت بازرگانی – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

عملکرد مالی

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

یکی از مسائل عمده مدیران کسب وکار، سرمایه گذاری بر توسعه قابلیت های سـازمانی است که بر بهبود رقابت پذیری و عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند. قابلیت هـای بازاریـابی یکی از مهم ترین قابلیت هایی شناخته شده اند کـه بـه بـازار و مشـتریان مـرتبط هسـتند. مـدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی ، توسعه داده شـده اسـت تا مدل جامعی را برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مـدل بـا بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است . دستاورد این مرحله ، شناسایی ١۴ قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریـابی ، جدیـد اسـت . در نهایـت ، مـدل توسعه یافته جدید در ١٢٣ شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد. داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند و نرم افزار PLS برای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت.

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

 

 

چکیده :

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند.
این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میکند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمانکه از اصلیترین سرمایه های سازمان بشمار میروند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بیاطلاع هستند چگونه میتوان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست کم مدیر مستقیم خود رامسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود میدانند. فیلیپ موون در سال ١٩٩٨،اصطلاح « ارزیابی عملکرد» را به معنای عام به کار برد. مطابق تعریف وی ،سیستم ارزیابی عملکرد به بیان ساده عبارتست از :
نظام یا سیستم قابل اعتمادی برای بازنگری دوره ای عملکرد شخص.

دانلود مقاله بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانی

دانلود مقاله بررسی مدیریت توسعه و راهکارهای توسعه منابع انسانی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه مقاله :

از آنجا که واژه توسعه در بردارنده ی مفهومی پیچیده،متغییر،چندوجهی و پویاست؛لذا در ادبیات توسعه با تعابیروتعاریف گوناگون از این مفهوم روبه رو می شویم.
گروهی از نویسندگان از صنعتی شدن؛ برخی ازرشداقتصادی عده ای نیاز نوسازی جوامع درحال توسعه(گذار)،به منظور مشخص ساختن تحولات این کشورها سخن گفته اندود واقع منظور از همه این تعابیر همان توسعه است که به تناسب موضوع مورد بحث از هریک استفاده شده است. با آنکه تفکیک دقیق معانی ومفاهیم واژگان فوق دشوار است.