hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

علوم ورزشی – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

 

 

چکیده :

هدف: بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی ایران است .
روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. سه پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی، میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی و تصمیم گیری بکار گرفته شد. جامعه آماری، شامل مدیران ستادی فدراسیونهای ورزشی در سال ٩٢-١٣٩١ (١۵٠=N) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۵=N) است . نمونه آماری مدیران فدراسیونهای ورزشی (١٠٨= n) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۴= n) به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روایی پرسشنامه ها با اعمال نظرات ١۵ نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه میزان کاربرد
ICT در سازمانهای ورزشی و پرسشنامه تصمیم گیری به ترتیب (٨٩/۰= α) و (٩٣/۰= α) بدست آمد. در آزمون فرضیه ها و مدل ساختاری از نرمافزارهای SPSS و PLS استفاده گردید.