hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

حقوق – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله بررسی رفع اشتباهات در اسناد تنظیم دفاتر اسناد رسمی

دانلود مقاله بررسی رفع اشتباهات در اسناد تنظیم دفاتر اسناد رسمی

( رایگان )

 

اسناد رسمی

 

 

چکیده مقاله :

روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی
در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بیشمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. با قبول این اصل که وقوع اشتباه در تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانهها اجتنابناپذیر و امری بدیهی است، در این نوشتار سعی شده راههای کاهش این اشتباهات و نیز نحوه برخورد با اشتباهات واقعه و شیوه اصلاح، ترمیم و تصحیح آنها بررسی شود.

دانلود مقاله بررسی فقهی سرقت رایانه ای با رویکرد بر نظر امام

دانلود مقاله بررسی فقهی سرقت رایانه ای با رویکرد بر نظر امام

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

سرقت

 

 

چکیده :

همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطر آفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسه ی آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایده ی خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ اما از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعده ی درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

دانلود مقاله بررسی تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن

دانلود مقاله بررسی تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن

( رایگان )

 

تعارض قوانین

 

 

مقدمه :

برای ورود به هر دانشی ابتدا باید موضوع آن را دانست و عناصر مفهومی و مفاهیم مرتبط با آن را بازشناخت . همچنین شایسته است با ریشه ها و عوامل پیدایش آن علم آشنا شد، چرا که معمولا نیازهای زندگی بشری و ضرورت پاسخ دادن به آنها آدمی را به سوی کشف و ابداع دانش های جدید سوق می دهد. دانستن ضرورت هایی که سبب پیدایش هر شاخه از علوم بشری گردیده ، انسان را در توسعه و تکامل آن دانش و اجابت هر چه بهتر آن نیازها یاری خواهد کرد.

از این رو در این درس ابتدا به بیان مفهوم تعارض قوانین پرداخته خواهد شد، تا تصویر کامل و درستی از موضوع بحث این دانش در ذهن شما ترسیم گردد، آن گاه به بررسی عوامل و موجبات پیدایش این شاخه نسبتا جدید از دانش حقوق مبادرت خواهیم ورزید تا به ضرورت پرداختن به آن بیش از پیش پی برده و چشم انداز روشنی نسبت به آینده آن حاصل گردد.

دانلود مقاله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دانلود مقاله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه :

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده۲۲ قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود.
در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و …

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآیند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآیند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی

 

 

 

خلاصه چکیده :

در این پژوهش ۱۷۰ نفر کارمند کارشناس حقوقی و قضایی و نیز کارشناسان پلیس آگاهی
با روش نوع علمی به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند.
با استفاده از روش تحقیق
همبستگی بوسیله پرسشنامه های آسیب های موجود در فرایند پی جویی پرونده های آدم ربایی و داده های مورد نیاز مربوطه متغیر های پژوهش جمع آوری شده و به وسیله روش سنجش آلفای کرنباخ چند متغیری ، ضریب همبستگی و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یافته ها،یافته های پژوهش نشان داد که بین عوامل آسیب های موجود و پرونده های آدم ربایی رابطه معناداری وجود دارد. و تحلیل چند متغیره رگرسیون نشان می دهد که ضریب همبستگی چند گانه مجموع عوامل موثر در بروز آسیب در فرایند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی برابر ۹۳/۰ =r با ضریب تبیین برابر با ۸۷/۰=r می باشد.

دانلود مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری و معنوی

دانلود مقاله بررسی حقوق مالکیت فکری و معنوی

 

 

 

 

خلاصه متن مقدمه :

حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.
عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه “معنوی” چون مقابل کلمه “مادی” است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.(۱) این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست؛ چرا که مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.

دانلود مقاله وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه حقوقی

دانلود مقاله وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه حقوقی

 

 

 

 

وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه حقوقی :

مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های حقوقی وظایف سنگین تری دارد.

وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود.

حمایت : مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های حقوقی وظایف سنگین تری دارد.

وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود. از جمله مواردی که مدیر دفتر در خصوص آن انجام وظیفه می‌کند و در مواد مختلف آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، چگونگی اقدام وی در قبال دادخواست‌های تقدیمی به دادگاه است.

دانلود مقاله احکام اجاره در فقه اسلامی

دانلود مقاله احکام اجاره در فقه اسلامی

 

 

 

 

خلاصه مقدمه :

مسکن، سرمایه و شغل سه ضرورت و نیاز اساسی در زندگی بشر امروزی است. تمام انسان ها به سرپناهی نیاز دارند تا مأمن و مأوای آنان باشد؛ سرمایه و شغل نیز از ملزومات زندگی است تا بتوان در پرتو آن نیازهای زندگی خود و خانواده را تأمین نمود؛ امّا طبیعی است که برای همه ی افراد، به ویژه در آغاز زندگی مستقل، میسّر نیست که مسکن مِلکی تهیه کنند؛ یا سرمایه ی آن چنانی که بتواند ایشان را از مشاغل اجاره ای برهاند.
تشریع و تدبیر بخشی از احکام اقتصادی در فقه اسلامی- از قبیل شرکت، مضاربه، مزارعه، مسافات و اجاره- در راستای پاسخگویی به این بعد از نیاز افراد و جامعه ی اسلامی است. اجاره، از عناوین اقتصادی اسلام است که فقها برای آن، بابی مستقل در فقه گشوده اند و از اقسام و شرایط و احکام آن به تفصیل سخن رانده اند.

این موضوع از موضوعات مبتلا به جامعه است. کمتر کسی است که در حوزه ی مسکن، خانواده و محیط کار با مسائل آن روبه رو نباشد. بنابراین، طرح مباحث اساسی و کاربردی آن، در حد گنجایش یک مقاله، برای همه، به ویژه مربیان عزیز- که به اقتضای جایگاه مربیگری و مسئولیت سازمانی، پاسخ گوی پرسشهای پاسداران و بسیجیان می باشند- لازم و ضروری است.

دانلود مقاله حقوق ابطال اسناد رسمی در ایران

دانلود مقاله حقوق ابطال اسناد رسمی در ایران

 

 

 

 

 

خلاصه چکیده :

سند رسمی به آسانی قابل ابطال نیست .
دسته ای از اختلافات که در جامعه ما وجود دارد و به دادگاه کشیده می شود اختلافات وراث است .
یکی از نمونه های این اختلاف به وقتی برمیگردد که مورث قبل از اینکه فوت کند بخشی از اموال خود را به نام یکی از وارثان می کند؛ اما دیگر وارثان وقتی از این موضوع بعد از فوت مورث باخبر می شوند همه تلاش خود را برای ابطال آن انجام میدهند. تاسیس وضعیت حقوقی قابلیت ابطال هرگز به منزله نفی تمام وضعیت های شناخته شده قبلی (بطلان ، عدم نفوذ، فسخ ) نمی باشد زیرا اولا آنها در مواردی کاربرد خوب داشته و خواهند داشت که قابلیت ابطال در آن موارد چنین حاصلی را در پی نخواهد داشت.