hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

مقاله – مقاله باز

تخفیف بگیرید

تخفیف بگیرید

به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها میتوانید از مورخه 97/7/4 تا 97/8/4 از تخفیفات سایت ما با کد تخفیف mehr97 استفاده نمائید

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

عملکرد مالی

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

یکی از مسائل عمده مدیران کسب وکار، سرمایه گذاری بر توسعه قابلیت های سـازمانی است که بر بهبود رقابت پذیری و عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند. قابلیت هـای بازاریـابی یکی از مهم ترین قابلیت هایی شناخته شده اند کـه بـه بـازار و مشـتریان مـرتبط هسـتند. مـدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی ، توسعه داده شـده اسـت تا مدل جامعی را برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مـدل بـا بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است . دستاورد این مرحله ، شناسایی ١۴ قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریـابی ، جدیـد اسـت . در نهایـت ، مـدل توسعه یافته جدید در ١٢٣ شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد. داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند و نرم افزار PLS برای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت.

دانلود مقاله بررسی آثار آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی

دانلود مقاله بررسی آثار آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی

 

 

بازار سهام

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

آزادسازی بازار سهام
به سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در سهام دیگر کشورها را و به سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه گذاری در سهام خارجی را می دهد.
برای دولتهای کشورها بسیار مهم است که اثرات بازگشایی بازار سهام خود بر روی خارجیان را بدانند.
به طور مثال آیا بازگشایی بازار سهام باعث افزایش سفته بازی در بازار و در نتیجه افزایش نوسانات بازار و آسیب پذیری آن می شود؟
تجربه تعدادی ازکشورها نشان داده که پدیده آزاد سازی یک امر تدریجی است و برای اجرای کامل آن نیاز به بستر سازی است.

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی

 

 

تعاریف صمیمیت جنسی :

صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم می کند
و به طور مثبتی با سازگاری رضایت زناشویی همراه است.
صمیمیت اغلب به عنوان یک فرایند پویا توصیف می شود. به نظر هات فیلد (۱۹۸۸) صمیمیت شامل فرایندی است که در آن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. به نظر استرنبرگ (۱۹۸۷) صمیمیت احساسی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می کند. اسکنارچ (۱۹۹۱) صمیمیت را فرایند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می کند. اسچافر و اولسون (۱۹۸۱) صمیمیت را فرایند و تجربه ای می دانند که نتیجه افشای مسائل صمیمانه و در میان گذاشتن تجارب صمیمانه است.

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

 

 

چکیده :

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند.
این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میکند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمانکه از اصلیترین سرمایه های سازمان بشمار میروند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بیاطلاع هستند چگونه میتوان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست کم مدیر مستقیم خود رامسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود میدانند. فیلیپ موون در سال ١٩٩٨،اصطلاح « ارزیابی عملکرد» را به معنای عام به کار برد. مطابق تعریف وی ،سیستم ارزیابی عملکرد به بیان ساده عبارتست از :
نظام یا سیستم قابل اعتمادی برای بازنگری دوره ای عملکرد شخص.

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

 

 

چکیده :

هدف: بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی ایران است .
روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. سه پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی، میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی و تصمیم گیری بکار گرفته شد. جامعه آماری، شامل مدیران ستادی فدراسیونهای ورزشی در سال ٩٢-١٣٩١ (١۵٠=N) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۵=N) است . نمونه آماری مدیران فدراسیونهای ورزشی (١٠٨= n) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۴= n) به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روایی پرسشنامه ها با اعمال نظرات ١۵ نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه میزان کاربرد
ICT در سازمانهای ورزشی و پرسشنامه تصمیم گیری به ترتیب (٨٩/۰= α) و (٩٣/۰= α) بدست آمد. در آزمون فرضیه ها و مدل ساختاری از نرمافزارهای SPSS و PLS استفاده گردید.

دانلود مقاله تاریخچه و چگونگی تکامل رایانه

دانلود مقاله تاریخچه و چگونگی تکامل رایانه

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

 

تکامل ابزارها :

انسان برخورد با محیط اطراف خود را دچار پیچیدگی می کند.
این پیچیدگی ابتدا مشکلی ایجاد نخواهد کرد، ولی هنگامی که پیچیدگی یا حجم آن زیاد شد، نیاز به ابزارهایی برای رفع این پیچیدگی احساس می شود. به عنوان مثال، موقعی که شما با یک تکه زمین کوچک کار می کنید، با یک بیل هم قادر به شخم زدن و کار کردن در آن هستید. ولی هنگامی که با یک زمین بزرگتر روبرو می شوید، دیگر با بیل قادر به شخم زدن نخواهید بود، بلکه لازم است تا از یک وسیله پیشرفته تر مانند تراکتور استفاده کنید.

دانلود مقاله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دانلود مقاله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

 

 

 

خلاصه ای از مقدمه :

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده۲۲ قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود.
در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و …

دانلود مقاله بررسی و کاربرد استراتژیکی بکارگیری تابع کیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران

دانلود مقاله بررسی و کاربرد استراتژیکی بکارگیری تابع کیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران

 

 

 

خلاصه مقدمه مقاله :

یافته‌های مورد پژوهش نشان دادند
که QFD بطور موفق آمیز در پروژه‌های مسکن بعنوان ابزار استراتژیکی جهت آسان کردن تصمیمات بازاریابی بکار رفته است. به عنوان نتیجه بررسی وسیع مقوله و مشاهدات مورد پژوهش، مقاله به محدودیتها و نقاط ضعف در روش تحقیق QFD اشاره می‌کند. واژه عوامل موفقیت مهمی برای بهبود عملکرد روش تحقیق QFD در پروژه‌های راه و ساختمان توصیه شده است.

Case study: QFD application in a hovsing project : کاربرد QFD در پروژه مسکن مورد پژوهش شیوه کار QFD صوت گرفته توسط شرکت ساختمانی متوسط، بزرگ دست اندرکار در بخش مسکن را پوشش می‌دهد. شرکت که نام آن بعلت دلایل محرمانه محفوظ می‌ماند، سازنده با تجربه‌ای است که مجتمع‌های مسکونی بیشماری را در منطقه Ankava (آنکارا) ساخته است.

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآیند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی

دانلود مقاله بررسی آسیب های موجود در فرآیند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی

 

 

 

خلاصه چکیده :

در این پژوهش ۱۷۰ نفر کارمند کارشناس حقوقی و قضایی و نیز کارشناسان پلیس آگاهی
با روش نوع علمی به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند.
با استفاده از روش تحقیق
همبستگی بوسیله پرسشنامه های آسیب های موجود در فرایند پی جویی پرونده های آدم ربایی و داده های مورد نیاز مربوطه متغیر های پژوهش جمع آوری شده و به وسیله روش سنجش آلفای کرنباخ چند متغیری ، ضریب همبستگی و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یافته ها،یافته های پژوهش نشان داد که بین عوامل آسیب های موجود و پرونده های آدم ربایی رابطه معناداری وجود دارد. و تحلیل چند متغیره رگرسیون نشان می دهد که ضریب همبستگی چند گانه مجموع عوامل موثر در بروز آسیب در فرایند پی جویی پرونده های آدم ربایی در خراسان شمالی برابر ۹۳/۰ =r با ضریب تبیین برابر با ۸۷/۰=r می باشد.

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

مقدمه مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان :

جامعۀ ایران ، جامعه ای درحال گذر محسوب میشود که دچار چالشهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی شده است . در این میان خانواده به عنوان مهم ترین بخش ساختار جامعه و مأمنی برای آسایش افراد، در عرض چند دهۀ اخیر دچار تحولات و چالشهای بسیاری شده که به دنبال خود، عدم یا تضعیف رضایت زناشویی در زوجین را در پی داشته است . لذا این پژوهش در نظر دارد تا اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی زوجهای جوان را بررسی کند.

صفحه 1 از 3 123 بعدی