hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

مقاله – مقاله باز

عضو بشید تخفیف بگیرید

عضو بشید تخفیف بگیرید

دانلود مقاله اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

دانلود مقاله اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

مدیریت پسماند

 

 

خلاصه چیکده :

مبانی اصولی استراتژی پسماندهای هر کشور را سیاست و برنامه ریزی در زمینۀ عناصر مختلف مدیریتی همچون فرهنگ و آموزش، سیستیم های ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد بویژه مواردی همچون تولید کمتر (Minimization) و مسألۀ همیشه مهم بازیافت از مبدأ تولید را تشکیل میدهد که میبایستی به صورت تکنولوژی مناسب (Appropriate technology) با توجه به شرایط محیط زیست هر کشور مد نظر قرار گیرد.
در کشور ما ایران علیرغم پیشرفت های عدیدهای که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمـده
هزینـه هـایی بـیش از ۴٠٠ میلیون تومان در روز تنها به منظور جمع آوری و حمل نقل ۵٠ هزار تن زباله های شهری و روستایی به مصرف میرسد که ٧٠ درصـد آن به صورت کمپوست و ٢٠ درصد آن از طریق صنایع تبدیلی به خوبی قابل بازیافت است.

دانلود مقاله بررسی رفع اشتباهات در اسناد تنظیم دفاتر اسناد رسمی

دانلود مقاله بررسی رفع اشتباهات در اسناد تنظیم دفاتر اسناد رسمی

( رایگان )

 

اسناد رسمی

 

 

چکیده مقاله :

روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی
در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بیشمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. با قبول این اصل که وقوع اشتباه در تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانهها اجتنابناپذیر و امری بدیهی است، در این نوشتار سعی شده راههای کاهش این اشتباهات و نیز نحوه برخورد با اشتباهات واقعه و شیوه اصلاح، ترمیم و تصحیح آنها بررسی شود.

دانلود مقاله بررسی جرم محاربه در فقه با رویکرد به قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله بررسی جرم محاربه در فقه با رویکرد به قانون مجازات اسلامی

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

جرم محاربه

 

 

چکیده مقاله :

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران ، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مـردم نـام بـرده شـده اسـت ، جـرم محاربه و افساد فیالارض است . در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جـامع و مـانع از جـرم محاربه و افساد فیالارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، بـه نقـد و بررسی تعریف مقنن از محاربه و افساد فیالارض در قانون مجازات اسـلامی و هـم چنـین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است .
واژگان کلیدی:
جرم – محاربه – افساد فیالارض – اخافه – قطاع الطریق – وحشت – امنیت و اخذ مال.

دانلود مقاله بررسی فقهی سرقت رایانه ای با رویکرد بر نظر امام

دانلود مقاله بررسی فقهی سرقت رایانه ای با رویکرد بر نظر امام

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

سرقت

 

 

چکیده :

همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطر آفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسه ی آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایده ی خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ اما از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعده ی درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

دانلود مقاله بررسی تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن

دانلود مقاله بررسی تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن

( رایگان )

 

تعارض قوانین

 

 

مقدمه :

برای ورود به هر دانشی ابتدا باید موضوع آن را دانست و عناصر مفهومی و مفاهیم مرتبط با آن را بازشناخت . همچنین شایسته است با ریشه ها و عوامل پیدایش آن علم آشنا شد، چرا که معمولا نیازهای زندگی بشری و ضرورت پاسخ دادن به آنها آدمی را به سوی کشف و ابداع دانش های جدید سوق می دهد. دانستن ضرورت هایی که سبب پیدایش هر شاخه از علوم بشری گردیده ، انسان را در توسعه و تکامل آن دانش و اجابت هر چه بهتر آن نیازها یاری خواهد کرد.

از این رو در این درس ابتدا به بیان مفهوم تعارض قوانین پرداخته خواهد شد، تا تصویر کامل و درستی از موضوع بحث این دانش در ذهن شما ترسیم گردد، آن گاه به بررسی عوامل و موجبات پیدایش این شاخه نسبتا جدید از دانش حقوق مبادرت خواهیم ورزید تا به ضرورت پرداختن به آن بیش از پیش پی برده و چشم انداز روشنی نسبت به آینده آن حاصل گردد.

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

عملکرد مالی

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

یکی از مسائل عمده مدیران کسب وکار، سرمایه گذاری بر توسعه قابلیت های سـازمانی است که بر بهبود رقابت پذیری و عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند. قابلیت هـای بازاریـابی یکی از مهم ترین قابلیت هایی شناخته شده اند کـه بـه بـازار و مشـتریان مـرتبط هسـتند. مـدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی ، توسعه داده شـده اسـت تا مدل جامعی را برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مـدل بـا بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است . دستاورد این مرحله ، شناسایی ١۴ قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریـابی ، جدیـد اسـت . در نهایـت ، مـدل توسعه یافته جدید در ١٢٣ شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد. داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند و نرم افزار PLS برای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت.

دانلود مقاله بررسی آثار آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی

دانلود مقاله بررسی آثار آزادسازی بازار سهام به سرمایه گذاران خارجی

 

 

بازار سهام

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

آزادسازی بازار سهام
به سرمایه گذاران خارجی فرصت سرمایه گذاری در سهام دیگر کشورها را و به سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه گذاری در سهام خارجی را می دهد.
برای دولتهای کشورها بسیار مهم است که اثرات بازگشایی بازار سهام خود بر روی خارجیان را بدانند.
به طور مثال آیا بازگشایی بازار سهام باعث افزایش سفته بازی در بازار و در نتیجه افزایش نوسانات بازار و آسیب پذیری آن می شود؟
تجربه تعدادی ازکشورها نشان داده که پدیده آزاد سازی یک امر تدریجی است و برای اجرای کامل آن نیاز به بستر سازی است.

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی و عملکرد جنسی

 

 

تعاریف صمیمیت جنسی :

صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم می کند
و به طور مثبتی با سازگاری رضایت زناشویی همراه است.
صمیمیت اغلب به عنوان یک فرایند پویا توصیف می شود. به نظر هات فیلد (۱۹۸۸) صمیمیت شامل فرایندی است که در آن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. به نظر استرنبرگ (۱۹۸۷) صمیمیت احساسی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می کند. اسکنارچ (۱۹۹۱) صمیمیت را فرایند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می کند. اسچافر و اولسون (۱۹۸۱) صمیمیت را فرایند و تجربه ای می دانند که نتیجه افشای مسائل صمیمانه و در میان گذاشتن تجارب صمیمانه است.

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

 

 

چکیده :

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند.
این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میکند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمانکه از اصلیترین سرمایه های سازمان بشمار میروند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بیاطلاع هستند چگونه میتوان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست کم مدیر مستقیم خود رامسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود میدانند. فیلیپ موون در سال ١٩٩٨،اصطلاح « ارزیابی عملکرد» را به معنای عام به کار برد. مطابق تعریف وی ،سیستم ارزیابی عملکرد به بیان ساده عبارتست از :
نظام یا سیستم قابل اعتمادی برای بازنگری دوره ای عملکرد شخص.

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

 

 

چکیده :

هدف: بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی ایران است .
روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. سه پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی، میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی و تصمیم گیری بکار گرفته شد. جامعه آماری، شامل مدیران ستادی فدراسیونهای ورزشی در سال ٩٢-١٣٩١ (١۵٠=N) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۵=N) است . نمونه آماری مدیران فدراسیونهای ورزشی (١٠٨= n) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۴= n) به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روایی پرسشنامه ها با اعمال نظرات ١۵ نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه میزان کاربرد
ICT در سازمانهای ورزشی و پرسشنامه تصمیم گیری به ترتیب (٨٩/۰= α) و (٩٣/۰= α) بدست آمد. در آزمون فرضیه ها و مدل ساختاری از نرمافزارهای SPSS و PLS استفاده گردید.

صفحه 1 از 3 123 بعدی