hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله بررسی اصول و مباني استراتژي پايدار در مديريت پسماندهاي ايران – مقاله باز

دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

دانلود مقاله بررسی اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

 

 

 

خلاصه متن چیکده :

مبانی اصولی استراتژی پسماندهای هر کشور
را سیاست و برنامه ریـزی در زمینـۀ عناصـر مختلـف مـدیریتی همچـون فرهنـگ و آموزش،
سیستیم های ذخیرهسازی، جمع آوری، حمل و دفع مواد بویژه مـواردی همچـون تولیـد کمتـر (Minimization) و مـسألۀ همیشه مهم بازیافت از مبدأ تولید را تشکیل میدهد که میبایستی به صورت تکنولوژی مناسب (Appropriate technology) با توجه به شرایط محیط زیست هر کشور مد نظر قرار گیرد.

در کشور ما ایران علیرغم پیشرفت های عدیدهای که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمـده هزینـه هـایی بـیش از ۴٠٠ میلیون تومان در روز تنها به منظور جمع آوری و حمل نقل ۵٠ هزار تن زباله های شهری و روستایی به مصرف میرسد که ٧٠ درصـد آن به صورت کمپوست و ٢٠ درصد آن از طریق صنایع تبدیلی به خوبی قابل بازیافت است.

 

 

مدیریت و تشکیلات :

در زمینۀ مدیریت مواد زائد جامد
اساس کار هماهنگی لازم و تعیین تکلیف هر یک از اجزاء مدیریتی جمع آوری تا دفع اینگونه مواد است.
بنظر می رسد انسجام و هماهنگی در مدیریت مواد زائد جامد کشور برنامه ای است
که انجام آن به خوبی توسط وزارت کشور و همکاری مستقیم سازمان محیط زیست ،
وزارت بهداشت ، وزارت کشاورزی ، وزارت صـنایع و یکـی دو دانشگاه کشور امکان پذیر است . استراتژی اصلی این مدیریت همانگونه که در شکل شمارٔە ١ مشخص گردیده مـی بایـستی در پنج بخش مشخص با توجه به امکانات موجود مالی و فنی و نیز شرایط زیست محیطی منطقه برنامـه ریـزی شـده و بـه اجراء گذارده شود. بدین ترتیب اجزاء این مدیریت می بایستی بر اساس نیازهای موجود هـر منطقـه بـا رعایـت اولویـت در چهارچوب برنامه های بازیافت ، کمپوست ، دفن بهداشتی و سیستم جمع آوری و دفع مواد زائد سمی و خطرناک مورد توجـه خاص قرار گیرد.

 

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود
بررسی اصول و مباني استراتژي پايدار در مديريت پسماندهاي ايرانWORD271.4 مگابایتدارد
4,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر