hidelogo
دانلود پایان نامهشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها – مقاله باز

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

عملکرد مالی

 

 

خلاصه ای از چکیده :

 

یکی از مسائل عمده مدیران کسب وکار، سرمایه گذاری بر توسعه قابلیت های سـازمانی است که بر بهبود رقابت پذیری و عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند. قابلیت هـای بازاریـابی یکی از مهم ترین قابلیت هایی شناخته شده اند کـه بـه بـازار و مشـتریان مـرتبط هسـتند. مـدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی ، توسعه داده شـده اسـت تا مدل جامعی را برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مـدل بـا بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است . دستاورد این مرحله ، شناسایی ١۴ قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریـابی ، جدیـد اسـت . در نهایـت ، مـدل توسعه یافته جدید در ١٢٣ شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد. داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند و نرم افزار PLS برای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت.

 

 

دانلود مقاله تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان ها

 

 

مقدمه :

 

سازمان ها به بررسی سرمایه گذاری خود روی فعالیت های کسب وکار می پردازند.
آنها منابع شـایان توجهی را برای ایجاد، نگهـداری و تقویـت قابلیـت هـای بازاریـابی صـرف مـی کننـد.
در این وضـعیت مـدیران بـرای نشـان دادن بهـره وری اقـدامات و هزینه های بازاریابی تحت فشارند (یانگ ، ٢٠٠٩). بنابراین ایجاد ارتباط میان فعالیت های بازاریابی و استفاده از منابع با عملکرد مالی و ارزش سازمان ، میان پژوهشگران بازاریابی ، به اولویت اساسی تبدیل شده است (مورگان و همکاران ، ٢٠٠٩). در این تحقیق ، به دنبال بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی و عملکرد سازمان هستیم . آنچه در این میان اهمیت بسزایی دارد، در نظر گـرفتن مـدل جامعی از قابلیت های بازاریابی در این تحقیق است . ادبیات تحقیق ، سرشار از تحقیقـات بسـیاری در این حوزه است ، اما هیچ یک مدل جامعی از قابلیت های بازاریابی ارائه نداده اند؛ بـه طـوری کـه می توان گفت تعریف جامع و قابل قبولی از ابعاد قابلیت های بازاریابی بین محققان وجود ندارد.

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود فایل
تاثیر رابطه میان فعالیت های بازاریابی با عملکرد مالی و ارزش سازمان هاWORD331.2 مگابایتدارد
3,900 تومان – خرید

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر