hidelogo
دانلود پایان نامهجمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

دانلود مقاله نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند تصميم گيري مديران سازمانهاي ورزشي – مقاله باز

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی

فایل این مقاله بصورت ۲ فرمت PDF (رایگان) و WORD (فروشی) برای دانلود قرار گرفته است

 

 

 

 

چکیده :

هدف: بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمانهای ورزشی ایران است .
روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. سه پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی، میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی و تصمیم گیری بکار گرفته شد. جامعه آماری، شامل مدیران ستادی فدراسیونهای ورزشی در سال ٩٢-١٣٩١ (١۵٠=N) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۵=N) است . نمونه آماری مدیران فدراسیونهای ورزشی (١٠٨= n) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (١۴= n) به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روایی پرسشنامه ها با اعمال نظرات ١۵ نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه میزان کاربرد
ICT در سازمانهای ورزشی و پرسشنامه تصمیم گیری به ترتیب (٨٩/۰= α) و (٩٣/۰= α) بدست آمد. در آزمون فرضیه ها و مدل ساختاری از نرمافزارهای SPSS و PLS استفاده گردید.


یافته ها: بین میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی با تصمیم گیری مدیران و رابطه معنی داری مشاهده شد. بین تصمیم گیری براساس جنسیت مدیران سازمانهای ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد. بین ضرایب همبستگی میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی با تصمیم گیری براساس مدیران فدراسیونهای ورزشی و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان اختلاف معنی داری مشاهده شد. طبق نتایج مدل ساختاری ، میزان کاربرد ICT در سازمانهای ورزشی بر تصمیم گیری مدیران تاثیر کمی دارد.
بحث : پیشنهاد می شود مدیران ورزشی از ICT به عنوان ابزار کمکی در فرآیند تصمیم گیریهای سازمانی استفاده کنند.

 

 

 

موضوعفرمت فایل هاتعداد صفحاتحجم فایلمنابعدانلود فایل PDFدانلود فایل WORD
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند تصميم گيري مديران سازمانهاي ورزشيPDF و WORD163.7 کیلوبایتدارد

دانلود با لینک مستقیم

2,900 تومان – خرید

 

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

نظرات و ارسال نظر